Wailapa

Facts

More information:

    Wailapa is spoken in Vanuatu, Pacific.