Zapotec, Chichicapan

Conjugate Verbs

Facts

 • Language: Zapotec, Chichicapan
 • Alternate names: Eastern Ocotlán Zapotec, Zapoteco de San Baltazar Chichicapan
 • Language code: zpv
 • Language family: Otomanguean, Eastern Otomanguean, Popoloca-Zapotecan, Zapotecan, Zapotec, Core Zapotec, Narrow Core Zapotec, Central Core Zapotec, Western Valley Zapotec
 • Number of speakers: 2720
 • Script: Latin script.

More information:

  Introduction

  Chichicapan Zapotec is a Zapotec language of Oaxaca, Mexico. The town's name is spelled as both Chichicápam and Chichicapan.

  The Zapotec, Chichicapan Verb

  Verbs inflect in Zapotec for various aspect-mood categories, but the paradigm of a verb can be determined by just three principal parts. This is exemplified by the verb –gooˀba (tr) ‘suck’.
  1. Habitual: rgooˀba
  2. Potential: kŏba
  3. Perfect: gudooˀba

  Verblist

  a, a+bann, a+bidzi, a+bĭiˀ, a+bwĕʔe, a+bwidzhi, a+byetxi=garĭ, a+diʔtshí, a+doˀoba, a+dubi, a+dyăʔa, a+dzhaga, a+dzhĕla, a+dzhiiˀ, a+dziiˀn, a+dzin, a+găaˀ, a+gaˀald=yu, a+guʔla, a+lasa, a+ldaʔ, a+ldâʔ, a+ntxĕ, a+ra, a+riaʔ, a+rooˀ, a+shadzi, a+tădzhu, a+tasa, a+tăʔa, a+tshâaˀ, a+yidzhi, a+za, a+zaaˀ, a+zhunga, a+zhuuˀn, a+zhuˀuyi, a+zu, aˀa, aaˀn, aaˀyi, abi, abí, adá, adzhi, aka, aku, alá, aldă, apa, asa, asi, atshí, atxi, awu, aza, baaˀba, baˀagú, baaˀn, bagu, ban, batxi, bidzi, biˀibí, biˀiyi, bishi, biyi, bwĕza, bwĕʔe, bwi, bwĭ, bwidzhi, bwîˀi, daˀabi, daˀapá, daˀawu, dalá, dăʔan, diăaˀa, diˀi, diiˀdzhi, dooˀ, dusha, duˀubí, dxa, dxaʔ, dxibá, dxiˀibi, dxiˀida, dxiˀidzhu, dxiˀizhu, dxiˀizi, dxĭnn, dxipa, dxishi, dxizhi, dxiʔn, dxiʔtsi, dxîʔyí, dzhagá, dzhaʔ, dzhăʔa, dzhĕla, dzhibí, dzhiˀitshĭ, dzhishi=zhgasi, dzhitshi, dzhîʔtshí, dzhuuˀyi, dzhuʔn, dzibi, dziiˀba, dzita, eeˀ, fiitxi, ga, gaaˀ, gaˀabi, gaˀadzí, gaˀatsi, gaˀazhu, gapá, gaʔ, găʔan, gidzí, gĭiˀ, giˀishú, gin, gĭʔi, gooˀba, guuˀ, guˀudzí, gŭʔun, ia, iă, iaˀa=ñi, iaaˀbi, iaˀalda, iaˀatshu, iăba, iaka, iăka, iăla, ialda, iashi, iayí, iaʔn, iăʔn, ieˀe, ieˀedu, ieˀetu, ieˀew, iela, ieta, îˀi, inn, ĭnn, ioʔ, iulda, iun=buaˀa, iunga, iuuˀ=stoˀo, iuˀuyi, iuyi, iuʔn, ka, kayí, lăaˀa, lăba, lata, laʔ, luzha, na, naˀ aza, năba, ñiˀi, ñiˀibi, ñiiˀdzhu, nisa, răʔa, reˀen=dxesa, reldá, reza, reʔ/riaʔ, ri=gunâʔla, robá, rooˀ, roˀobá, ropá, rushí, ruuˀga, ruʔă, shăla, shătxi, sheʔla, shiˀidxi, shiʔ, taˀa=nĭku, tăaˀa, taˀabi, taˀadzhu, tann, tăpi, tĕsa, tuyí, txaˀa, txâˀan, txeza, txitxi, u+diˀishí, u+dzhuˀuyi, u+dziˀiyi, u+g+adzhi, u+g+aku, u+g+aza, u+g+uˀutshi, u+g+uuˀyi, u+ga, u+kaˀabi, u+kaˀadzí, u+kaˀatsi, u+kâʔ, u+kăʔa, u+kidzí, u+kiˀishú, u+kîʔ, u+kuˀudzí, u+kwaˀan, u+kwiˀidzi, u+la, u+laˀaga, u+laˀata, u+lăba, u+laʔ, u+ldaˀatsi, u+ldâʔ, u+luˀuyi, u+ñă=laaˀdzi, u+ñiˀibi, u+ñitxi, u+răʔa, u+roˀoba, u+s+eˀewu, u+s+ia, u+s+iă, u+s+iaˀalda, u+s+iaˀatshu, u+s+iăba, u+s+iăka, u+s+ialda, u+s+iayí, u+s+iaʔn, u+s+iăʔn/u+s+ăʔn, u+s+iela, u+s+iulda, u+s+iunga, u+s+iuˀuyi, u+s+u+zuˀu=zhibi, u+s+utshi=năaˀ, u+sa, u+sa+dubi, u+sa+dzhaga, u+sa+g+uaˀa, u+sa+g+uˀula, u+sa+g+uˀun, u+sa+gaˀald=yu, u+sa+gaʔ, u+sa+gĭʔi, u+sa+ldaʔ, u+sa+ñiiˀdzhu, u+sa+ntxĕ, u+sa+ra, u+sa+rooˀ, u+sa+taˀabi, u+sa+zhidzí, u+sa+zhunga, u+sa+zhuʔn, u+saaˀ, u+saˀabí, u+saˀabi=tĕ, u+saka=zĭ, u+shaˀata, u+sházhí, u+sheʔla, u+shi=rin, u+shiˀi=duʔ, u+shiˀidxi, u+shiˀin, u+shoˀoba, u+sidzi, u+siˀidzhi, u+siŏba, u+su, u+taʔ, u+tĕta, u+tiˀidzhi, u+tooˀ, u+toˀoba, u+tshaʔ, u+tshăʔa, u+tshibi, u+tshiiˀ, u+tshîʔtshí, u+tsiyi, u+tubí, u+tusha, u+tuˀubí, u+txeldá, u+txiˀibí, u+txiˀidzhu, u+txîʔtsi, u+txooˀ, u+txushí, u+txuˀuga, u+txuʔă, u+tyăaˀa, u+yaˀan, u+z+aˀa, u+z+iaˀa=ñi, u+z+uʔyí, u+zaˀabi, u+zaʔ, u+zeʔ, u+zhidzí, u+zhuʔn, u+zoˀoba, u+zu, u+zûˀu=zhibi, uaˀa, unn, usha, uta, utshi, utshi=năaˀ, uˀuda, uuˀdzhi, uˀulda, uˀun, uˀuyi=dzhiˀidzhi, uʔă, uʔla, yaˀa, yaˀa=lo, yaˀadzhu, yaˀazi, yădzhu, yapi, yasa, yiˀibí, yoˀoba, yubí, yuuˀ=tĕ, za, za=lo, zaˀabi, zaˀabí, zaˀabi/zaˀabi=tĕ, zaka, zaka=zĭ, zeʔ, zhaˀata, zhăla, zhătxi, zhiˀi=duʔ, zhiˀin, zhiʔ, zhoˀoba, zhubí=dxa, zhupi, zhuˀubí=dxa, zhuuˀn, zidzi, ziˀi, zĭĭn, zinn, zobá, zu, zu=kă, zudzi.

  External Links